MSc Clinical Genetics

  • E.A.Sajith T.Edirisinghe
  • M.Kamalathasan
  • Rohini S.Senevirathne
  • Gayathri Nanayakkara
  • C. Sampath Pathinige
  • Rupesh Mishra
  • L.D.L Prabodha